Ida-Tallinna Keskhaigla Raseduse äpi teenuste kasutus- ja privaatsustingimused

1. Kasutus- ja privaatsustingimuste eesmärgiks on reguleerida kasutaja ning raseduse äpi omaniku ja teenuste pakkuja AS Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi ITK) vahelisi õigussuhteid kasutaja poolt raseduse äpi teenuste kasutamisel, samuti informeerida kasutajat ITK poolt tema andmete töötlemisest ja kaitsest.
2. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevatest kasutus- ja privaatsustingimustest ning kasutus- ja privaatsustingimustega sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3. Raseduse äpp (edaspidi äpp) on tasuta kasutamiseks Google Play’st või Apple Store’ist allalaetav mobiilirakendus, mis võimaldab raseduskalendris jälgida raseduse kulgu, sisestada rasedust puudutavaid terviseandmeid, saada teavet rasedusaegsete uuringute ning sünnituseks ettevalmistuse kohta.
4. Esmakordsel äppi sisenemisel küsib tarkvara kasutaja e-posti aadressi ning saadab kasutaja e-posti aadressile krüpteerimisvõtme (parooli), millega kasutaja andmed infosüsteemis krüpteeritakse. Kui kasutaja soovib oma andmetele ligipääsu teisest seadmest, küsib äpp krüpteerimisvõtit. Krüpteerimisvõtit ITK oma infosüsteemis ei säilita. Kui krüpteerimisvõti on kadunud, siis seda taastada või lähtestada pole võimalik.
5. ITK säilitab kasutajaandmed andmeid kuni äpi teenuse pakkumise lõppemiseni. Kasutajal on õigus igal ajahetlek oma konto koos andmetega kustutada, kasutades selleks äpi funktsionaalsust „Kustuta konto“. Samuti saab kasutaja saata ITK-le taotluse oma andmete kustutamiseks.
6. ITK ei saa kasutaja andmeid parandada, üle kanda või väljastada, kuna need on krüpteeritud ning dekrüpteerimise võti on teada vaid kasutajal.
7. Kasutaja kasutab äpi teenuseid täielikult omal vastutusel. ITK ei vastuta äpis avaldatud informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Äpi kalkulaatorite puhul on tegemist indikatiivse tulemusega, mis ei pruugi peegeldada reaalset olukorda. Iga inimene ja tema rasedus on unikaalne ning kalkulaatorite ja testide tulemused sõltuvad enamatest asjaoludest, kui äppi sisestatud andmed võimaldavad, samuti sisestatud andmete täpsusest. Täpsema tulemuse raseduse suuruse, eeldatava sünnituse tähtaja jm tervisenäitajate osas saab meditsiinilisel läbivaatusel ja uuringute tulemusel.
8. ITK ei taga äpi veavaba toimimist, kuid teeb selleks kõik endast mõistlikult oleneva. ITK ei vastuta äpi kasutamise ja sisu mis tahes jõudlusega seotud tõrkest, veast, teabe väljajätmisest, katkestusest, puudusest, viivitusest või arvutiviirusest kasutajale tekkinud kahjude eest.
9. ITK ei vastuta tagajärgede eest, kui kasutaja äpi keskkonnas loetu põhjal teeb ebaadekvaatseid otsuseid. Äpi sisu on informatiivne, tegemist on abistava vahendiga raseduse planeerimisel ja raseduse korral soovitab ITK kasutajal kontakteeruda arsti või ämmaemandaga.
10. Äpi sisu (äppi sisseehitatud tekstid, videod, pildid, heli) ja tehnilise lahenduse intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ITK-le. ITK annab äpi sisu kasutamiseks kasutajale lihtlitsentsi. Äppi võib kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks. Äpi sisu või selle mis tahes osa levitamine, muutmine, edastamine, koopiate tegemine, samuti avalikel või ärilistel eesmärkidel kasutamine ei ole lubatud.

11. ITK-l on õigus igal ajal äppi ning kasutus- ja privaatsustingimusi muuta. Muudatused jõustuvad äpis avaldamisest ning äpi kasutajale kuvatakse need äppi sisselogimisel.
12. ITK jätab endale õiguse äpi teenuste pakkumine lõpetada, teavitades sellest kasutajaid mõistliku aja ette.
13. Äpis sisalduvaid kasutaja andmeid majutab ITK-ga (vastutav töötleja) sõlmitud lepingu alusel Applaud OÜ (Pärnu maantee 69a, 10135 Tallinn) (volitatud töötleja), kasutades andmebaasiteenusena Firebase pilveserverit (Google, Inc.).
14. Uuringute ja analüüside vastuste kuvamine toimub läbi välise veebiportaali „iPatsient“, millesse sisselogimine toimub Mobiil-ID kaudu.
15. Kasutajal on õigus pöörduda kõigi käesoleva äpiga seotud andmekaitsealaste küsimustega ITK andmekaitsespetsialisti poole (e-post andmekaitse@itk.ee, telefon 5555 6642). Kui andmekaitsespetsialisti vastus kasutajat ei rahulda, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (e-post info@aki.ee, telefon 627 4135).

 

Teenuseosutaja andmed:
AS Ida-Tallinna Keskhaigla Registreerimiskood 10822068 Aadress: Ravi 18, Tallinn, 10138 Telefon: 620 7000
Faks: 620 7002
Info ja registreerimine: 666 1900
E-post: info@itk.ee Erialaorganisatsioon: Eesti Haiglate Liit Tegevusluba: L03570

Go to top